Aanmelden MDA++

MDA++ betekent Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de eerste + staat voor specialistisch en de tweede + voor intersectoraal. Het MDA++ team bestaat uit specialisten uit de psychosociale, medische, forensische en justitiële sector.

De criteria om een casus te kunnen aanmelden zijn

  1. Er is sprake van structurele onveiligheid.
  2. Er is veel inzet van verschillende organisaties zonder dat er stabiele veiligheid wordt bereikt.
  3. De kans op herhaling van onveilige situaties is groot.
  4. De kans op intergenerationele overdracht van onveiligheid is groot.
  5. Er is een intensieve en langdurige aanpak nodig, waarbij aandacht is voor traumascreening en traumabehandeling.

Kenmerken casuïstiek

  • Veel verschillende (geïndiceerde) hulpverleners in het gezin
  • Veelal betrokkenheid vanuit de zorg en straf keten.
  • Al veel verschillende vormen van hulpverlening ingezet zonder dat het geweld stopt.
  • In verschillende relaties van betrokkenen opnieuw sprake van onveiligheid.
  • Kan over de inhoud en over de samenwerking tussen ketenpartners gaan.

Effectiviteit werkwijze en meerwaarde voor de gezinnen

Vooralsnog zit de grootste winst in het aanreiken van een reflectie waarmee de casusregisseur op een nieuwe manier met het gezin aan het werk kan, waardoor andere dynamiek ontstaat waarin nieuwe oplossingsrichtingen (bijvoorbeeld andere hulpverlening) mogelijk is. De effectiviteit met betrekking tot het blijvende effect op de veiligheid en daarmee op het beperken van hulpverlening is op dit moment nog niet bekend.

Je kunt casuïstiek die voldoet aan de criteria voor behandeling door het kernteam MDA++ aanmelden bij Geeske Muntinga (gmuntinga@vtij.nl) en/of Marieke Mars (mmars@vtij.nl), Veilig Thuis IJsselland.