Gemeenten hard aan het werk met regiovisie 

Vorig jaar is de regiovisie Verbinden, versterken en innoveren bestuurlijk vastgesteld. In deze visie hebben de lokale teams een centrale rol bij de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle 11 IJssellandse gemeenten zijn hier in 2022 druk mee aan de slag gegaan.

Opleidingen

Om de lokale teams optimaal hun taken te kunnen laten uitvoeren, is een opleidingsprogramma beschikbaar gesteld. Medewerkers van lokale teams kunnen afhankelijk van hun behoefte en interesse opleidingen volgen op het gebied van signaleren en bespreekbaar maken, gefaseerd samenwerken aan veiligheid, systemisch werken, traumasensitief werken, ouderenmishandeling en werken vanuit intercultureel perspectief. 

Netwerksamenwerking 

Lokale teams kunnen de aanpak huiselijk geweld niet alleen uitvoeren. Daarom werken zij nauw samen met Veilig Thuis, maar ook met andere netwerkpartners. Bijvoorbeeld met het MDA++ kernteam waarin specialisten van Transfore, Tactus, Trajectum Veilig Thuis IJsselland en Praktijk Theo Visser deelnemen. Maar ook de GI, de politie en GGZ-instellingen kunnen indien nodig worden bevraagd. 

In IJsselland hebben we daarnaast een aantal drakentemmers. Dit zijn GZ-psychologen die extra opleidingen volgen of hebben gevolgd op het gebied van traumabehandeling. Ook zij kunnen worden geconsulteerd. 

Integraal en systemisch werken 

Uit recent onderzoek van Verwey Jonker is gebleken dat de aanpak huiselijk geweld pas succesvol kan zijn als er integraal en systemisch naar een gezin wordt gekeken. Bij huiselijk geweld is voor alle afzonderlijke leden van een gezin, volwassenen en kinderen, aandacht nodig om te beoordelen welke problematiek ten grondslag ligt aan het geweld en de gevolgen hiervan. Pas als ieder gezinslid wordt geholpen bij het oplossen van de eigen problematiek en bij de problematiek in de onderlinge verhoudingen, dan kan worden gewerkt aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen de gemeenten wordt gekeken hoe deze werkwijze kan worden vormgegeven om zo bij te dragen aan een veilige thuisomgeving voor de inwoners van IJsselland.