Ontwikkelingen toekomstscenario jeugd in regio IJsselland

In maart 2021 is door JenV, VWS en de VNG het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming gepubliceerd. Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind-en gezinsbescherming er over 5 tot 10 jaar (2026-2031) uit zou kunnen zien. Aanleiding van het Toekomstscenario zijn de problemen in de Jeugdbeschermingsketen maar het Toekomstscenario is breder dan dat: het gaat over de aanpak van alle vormen van huiselijk geweld en geweld in afhankelijkheidsrelaties.  

Het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) dat eind vorig jaar is afgerond en de Regionale agenda Zorg en Veiligheid IJsselland van juni 2022 gaan uit van hetzelfde gedachtengoed.   

Het doel is tijdig passende hulp te bieden aan gezinnen en huishoudens met problemen die leiden tot onveilige situaties. We werken vanuit een sterk lokaal veld met één vast gezicht voor het gezin waarin met een brede blik, systeemgericht en integraal wordt gewerkt en kind en gezin centraal staan. Bij veiligheidsvraagstukken wordt niet overgedragen naar de partners op het gebied van veiligheid, maar wordt de expertise op het gebied van kinderen, volwassenen en specifieke uitingsvormen van geweld erbij gehaald. Hiervoor hebben we een netwerk van specialisten met kennis. Deze partners op het gebied van veiligheid werken niet in een estafettemodel maar integraal samen.  

In mei is een kwartiermaker aangesteld om met de regio een startfoto te maken van de regio. De startfoto moet inzicht gaan geven in de te benutten kansen en ontwikkelingen in IJsselland die een vertaalslag kunnen krijgen. Hiervoor werkt de kwartiermaker samen met mensen van beleid en uitvoering vanuit de centrumgemeente en regionaal werkende organisaties. Belangrijke mijlpaal is het informerend bestuurlijk overleg dat hierover plaatsvindt op 12 oktober. Dan worden belangrijkste opgaven voor de regio ten aanzien van het toekomstscenario in gezamenlijkheid besproken.  

Wil je meer weten over het toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming in Overijssel? Neem dan contact contact@huiselijkgeweldijsselland.nl

Wil je meer lezen over het landelijke programma Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming? Kijk dan hier.