Signalenkaart

Huiselijk geweld en
kindermishandeling

Handreiking om zo vroeg mogelijk te signaleren

Bekijk de signalen voor:

Signalen
0 tot 2 jaarSignalen
2 tot 4 jaarSignalen
4 tot 12 jaarSignalen
12 tot 18 jaarSignalen
VolwassenenSignalen
ouderen-mishandeling


Signalen
ontspoorde of overbelaste (mantel)zorg

Signalen
financieel misbruik


Seksueel geweldSignalen mensen-
handel


Signalen
schadelijke traditionele praktijken

Signalen
dieren-mishandeling


Aandachts-gebieden huiselijk geweld en kinder-mishandeling

Iets doen met de signalenMeldcode
Signalenkaart

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld.

In 2019 is de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld. De verbeterde meldcode is aan de signalenkaart toegevoegd, zodat gebruikers het afwegingskader en de mogelijkheden om een melding te doen, in een oogopslag kunnen bekijken

De papieren signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is te bestellen via info@kadera.nl voor € 7,50 plus verzendkosten. Voor grote bestellingen kunt u een offerte opvragen.

Meer informatie over Kadera vindt u op www.kadera.nl

Signalen

U treft in deze kaart per leeftijdsgroep een overzicht aan van signalen die kúnnen wijzen op huiselijk geweld. Sommige signalen kunnen ook wijzen op andere problemen. Er is bijna nooit sprake van één enkel signaal. Meestal zult u meerdere signalen tegelijkertijd herkennen. Het is onmogelijk om alle signalen in kaart te brengen. Vertrouwt u dus ook op uw eigen waarnemingen en intuïtie!

Wederkerigheid van huiselijk geweld

We spreken over slachtoffer en pleger om signalen te verduidelijken. De ervaring leert dat er vaak sprake is van wederkerigheid. Slachtoffer en pleger kunnen beiden een aandeel hebben in het ontstaan en in stand houden van huiselijk geweld.

Risicofactoren

Per leeftijdsgroep worden risicofactoren benoemd die zijn ingedeeld naar acht verschillende leefgebieden. Een risicofactor is geen signaal, maar kan wel bijdragen aan het ontstaan van huiselijk geweld. Is er sprake van meerdere risicofactoren? Wees dan extra alert op mogelijke signalen van huiselijk geweld.

Onderscheid

In de signalenkaart hebben we een onderscheid gemaakt in doelgroepen 0-4, 4-12, 12–18 jaar en volwassenen op basis van expliciete verschillen in signalen en risicofactoren per groep. De tabs ‘Mensenhandel’, ‘Loverboys’, ‘Schadelijke Traditionele Praktijken’, ‘Ontspoorde Zorg’ en ‘Dierenmishandeling’ zijn niet gebonden aan leeftijd en hebben een speciale plaats, vanwege de specifieke problematiek. Omdat verschillende vormen van geweld soms samengaan of signalen soms op deze specifieke vormen van geweld kunnen wijzen, adviseren wij u om altijd de verschillende kaarten die van toepassing kunnen zijn te raadplegen.

Interactief gebruiken

U kunt deze signalenkaart ook gebruiken om middels de meldcode te werken. Als u de signalen aanvinkt die van toepassing zijn op de situatie, worden deze verzameld in een formulier dat u kunt opslaan als PDF dat later nog aangevuld kan worden. In dit formulier staan ook de volgende stappen van de meldcode vernoemd en ruimte om de uitkomsten van deze stappen te registreren. Kijk voor meer informatie over de meldcode en tools om deze te gebruiken op: www.meldcode.nl.

Geweld door professional

Heeft u vermoedens van geweld binnen de relatie professional – patiënt, dan dient u direct contact op te nemen met de betreffende organisatie of uw leidinggevende. Het werken met de meldcode is in dit geval niet van toepassing.