Aanmelden MDA++

MDA++ betekent Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de eerste + staat voor specialistisch en de tweede + voor intersectoraal. Het MDA++ team bestaat uit specialisten uit de psychosociale, medische, forensische en justitiële sector. De criteria om een casus te kunnen aanmelden zijn Er is sprake van structurele onveiligheid. Er is veel inzet […]

Eindevaluatie pilot MDA

Voor ‘op den duurzame verandering’ bij complexe casuïstiek huiselijk geweld en kindermishandeling. Eindevaluatie van de pilot MDA++, Multidisciplinaire Aanpak specialistisch en sectoroverstijgend. DOWNLOAD DOCUMENT (pdf)