Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland

In het Zorg- en Veiligheidshuis werken verschillende organisaties en verschillende domeinen samen om te komen tot een integrale aanpak van (potentieel) criminele of ernstige overlast veroorzakende personen, waarachter een complexe problematiek schuilgaat, waaronder Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het justitieel domein, veiligheidsdomein, zorgdomein en sociaal domein hebben allen een aandeel in de aanpak van die complexe problematiek. Doel is het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast en criminaliteit om daarmee een bijdrage te leveren aan de veiligheid(sbeleving) in de 11 gemeenten in de regio IJsselland. Gemeenten, zorgpartners en justitiepartners werken hiertoe samen in het netwerk Zorg- en Veiligheidshuis.

Het Zorg- en Veiligheidshuis is de partner op het gebied van complexe zorg- en veiligheid casuïstiek ongeacht het thema. Het komen tot een integraal plan van aanpak en het realiseren van een doorbraak doen we door onder andere:
– Het voeren van procesregie in de complex domeinoverstijgende casuïstiek
– Het ondersteunen van de lokale procesregisseurs met advies bij complexe casuïstiek
– Het voeren van regie van casustafels op verschillende thema’s (in ieder geval veelplegers/top x, risicojongeren, ggz met een veiligheidsrisico, mensenhandel en polarisatie & radicalisering)
– Het ontsluiten van noodzakelijke informatie

We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
– We kijken naar het geheel van de keten van zorg en veiligheid;
– Lokaal vormt de basis, regionale voorzieningen zijn ondersteunend;
– Waar nodig combineren we de persoonsgerichte aanpak met een systeemgerichte aanpak en denken mee in een gebiedsgerichte aanpak;
– Onze interventies zijn van tijdelijke aard. Zodra dit mogelijk is wordt de regie weer overgedragen aan het lokale veld;
– We zijn laagdrempelig voor onze partners. Ook voor advies, sparren en informatieverzoeken;
– Het Zorg- en Veiligheidshuis is onafhankelijk.

Het Zorg- en Veiligheidshuis voert procesregie bij casuïstiek die voldoet aan de volgende basiscriteria (landelijk vastgesteld):
– Er is sprake van meerdere problemen (multiproblem) die op meer dan één leefgebied spelen en (naar verwachting) kunnen leiden tot crimineel en/of overlast gevend gedrag of verder afglijden; en:
– Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken; en:
– De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); of:
– Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een ketenoverstijgende aanpak.

Wordt aangeboden in de volgende gemeente(s): , , , , , , , , , ,
Doelgroep: Complexe zorg- en veiligheids casuïstiek
Categorie: