Eindrapportage Geweld hoort nergens thuis

De regio IJsselland heeft de actielijnen uit het Landelijk Programma Geweld hoort nergens thuis meegenomen in de geactualiseerde regiovisie en geconcretiseerd en uitgewerkt in een actieplan voor onze regio. In dit document kijken we terug naar de activiteiten die binnen de actielijnen zijn uitgevoerd en welke fundamenten hiermee zijn gelegd voor de aanpak huiselijk geweld […]

Mensenhandel

Mensenhandel is het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang en met als doel om iemand uit te buiten. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel: Arbeidsuitbuiting; als iemand werkt en de inkomsten (gedeeltelijk) moet afdragen en/of in mensonterende omstandigheden moet werken; Seksuele uitbuiting; als iemand gedwongen wordt om seks te […]

Seksueel geweld

Centrum Seksueel Geweld Zwolle (CSG Zwolle) biedt in een veilige omgeving zo snel mogelijk en op één plek acute medische, forensische, juridische en psychologische hulp aan slachtoffers van recent seksueel geweld. CSG Zwolle is een samenwerking tussen verschillende organisaties, die samen een deskundigenpoule vormen om slachtoffers van seksueel geweld zo goed mogelijk te helpen. Slachtoffers […]

Gefaseerd samenwerken aan veiligheid

Visie op gefaseerd samenwerken aan veiligheid, Vogtlander & Van Arum

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg en herstel. Een duurzame visie op samenwerking bij kindermishandeling, huiselijk geweld (Top 3). DOWNLOAD DOCUMENT (pdf)

Kwaliteitsstandaarden

In dit document staan kort de kwaliteitsstandaarden uit het Kwaliteitskader op een rij. Download document (pdf)

Opzet pilot SWT Zwolle VT samenwerking 2021

Veilig Thuis IJsselland en het Sociaal Wijkteam in Zwolle onderschrijven de IJssellandse Regiovisie “Geweld hoort nergens thuis” (2021-2024) waarin het uitgangspunt is opgenomen dat de hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling zo lokaal mogelijk en in de directe omgeving van slachtoffers en het netwerk moet plaatsvinden. De wijze waarop we deze beweging naar een meer lokale aanpak […]

Evaluatie pilot SWT Zwolle VT samenwerking

Het Sociaal Wijkteam (SWT) biedt (intensieve) vrijwillige hulp aan Zwolse gezinnen die te maken hebben acute en structurele onveiligheid en richt zich daarbij op alle aspecten die in het dagelijks leven van gezinnen belangrijk zijn (brede integrale aanpak). Veilig Thuis ondersteunt iedereen die te maken krijgt met geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarbij staat de veiligheid voor alle betrokkenen voorop. Tijdens […]

Regiovisie Huiselijk geweld IJsselland 2021 – 2024

Regiovisie Verbinden, Versterken, Innoveren, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio IJsselland 2021-2024. Regiovisie Huiselijk geweld IJsselland 2021 – 2024 (pdf)

Eenduidige invulling kernbegrippen | Werken aan veiligheid

In het Kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ worden kernaspecten in de aanpak HGKM genoemd. In dit document worden deze kernaspecten gedefinieerd en uitgewerkt. DOWNLOAD DOCUMENT (pdf)