Eindrapportage Geweld hoort nergens thuis

De regio IJsselland heeft de actielijnen uit het Landelijk Programma Geweld hoort nergens thuis meegenomen in de geactualiseerde regiovisie en geconcretiseerd en uitgewerkt in een actieplan voor onze regio. In dit document kijken we terug naar de activiteiten die binnen de actielijnen zijn uitgevoerd en welke fundamenten hiermee zijn gelegd voor de aanpak huiselijk geweld […]

Signaalkaarten Mensenhandel

     ARBEIDS UITBUITING (pdf).       CRIMINELE UITBUITING (pdf)   SEKSUELE UITBUITING (pdf)

Zorg en Veiligheidshuis

DOWNLOAD INFOGRAPHIC (pdf)

Aanmelden MDA++

MDA++ betekent Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij de eerste + staat voor specialistisch en de tweede + voor intersectoraal. Het MDA++ team bestaat uit specialisten uit de psychosociale, medische, forensische en justitiële sector. De criteria om een casus te kunnen aanmelden zijn Er is sprake van structurele onveiligheid. Er is veel inzet […]

Mensenhandel

Mensenhandel is het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang en met als doel om iemand uit te buiten. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel: Arbeidsuitbuiting; als iemand werkt en de inkomsten (gedeeltelijk) moet afdragen en/of in mensonterende omstandigheden moet werken; Seksuele uitbuiting; als iemand gedwongen wordt om seks te […]

Seksueel geweld

Centrum Seksueel Geweld Zwolle (CSG Zwolle) biedt in een veilige omgeving zo snel mogelijk en op één plek acute medische, forensische, juridische en psychologische hulp aan slachtoffers van recent seksueel geweld. CSG Zwolle is een samenwerking tussen verschillende organisaties, die samen een deskundigenpoule vormen om slachtoffers van seksueel geweld zo goed mogelijk te helpen. Slachtoffers […]

Gefaseerd samenwerken aan veiligheid

Visie op gefaseerd samenwerken aan veiligheid, Vogtlander & Van Arum

Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg en herstel. Een duurzame visie op samenwerking bij kindermishandeling, huiselijk geweld (Top 3). DOWNLOAD DOCUMENT (pdf)

Kwaliteitsstandaarden

In dit document staan kort de kwaliteitsstandaarden uit het Kwaliteitskader op een rij. Download document (pdf)

Signalenkaart huiselijk geweld en kindermishandeling

Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In 2019 is de Signalenkaart Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geactualiseerd en doorontwikkeld. De verbeterde meldcode is aan de signalenkaart […]